Verkiezingen: het ‘ideale Stadshagen’ volgens de partijen

Wat is het ideale Stadshagen volgens de politieke partijen? Wat zijn de belangrijkste onderwerpen voor deze wijk en wat moet er volgens de politieke partijen veranderen? Stadshagennieuws vroeg alle partijen hun visie voor de wijk te geven en zet alle visies op een rij.

VVD
In de gesprekken die de VVD heeft gevoerd met de wijk horen we dat mensen erg tevreden zijn over Stadshagen. En dat is ook niet zo gek. Het is een stad op zich. Er wonen nu 22.000 mensen en de wijk groeit door naar 35.000 inwoners. De wijk heeft een mooi winkelcentrum, prachtige sportclubs en mensen wonen er prettig. Wat wij gek vinden, is dat juist met de grootte en ligging van Stadshagen geen voortgezet onderwijs wordt aangeboden. De VVD ziet graag een middelbare school in Stadshagen en gaat kijken hoe we dat kunnen realiseren. U verdient lage lokale lasten en een hoge mate van veiligheid. De OZB moet daarom niet verhoogd worden en we trekken meer geld uit voor het tegengaan van inbraken in de wijk. Want er zijn natuurlijk wel zorgen in de wijk. Wij horen veelvuldig de wens voor meer wijkgevoel: dat is goed voor het stimuleren van verbondenheid en verantwoordelijkheid naar de situatie in de wijk toe, maar ook met buurtbewoners onderling. We hebben daarom het voortouw genomen om extra aandacht en geld te richten op het creëren van een omgeving waarin het wijkgevoel kan opkomen. We willen een warm Stadshagen-hart door meer sfeer in het winkelcentrum te brengen. Dit is belangrijk voor de aantrekkelijkheid van de wijk en draagt bij aan het voorkomen van problematiek. Dit Stadshagenhart is leidend in de toekomst van de wijk en is zonder twijfel ook de komende jaren een prioriteit. De VVD Zwolle blijft investeren in uw wijk. Want Zwolle werkt, ook in Stadshagen.

PvdA
De PvdA blijft zich inzetten voor wijkgericht werken. Iedere wijk heeft een eigen karakter. Daarom krijgt elke wijk een andere aanpak. We geven veel ruimte aan het eigen initiatief van wijkbewoners, bijvoorbeeld bij het beheer van een wijkgebouw of het verzorgen en onderhouden van speeltuinen. In enkele wijken is de afgelopen jaren veel verbeterd, maar het werk nog niet af. We investeren extra in buurten die meer steun nodig hebben. Het ideaalbeeld en de belangrijkste onderwerpen van een wijk worden bepaald door de wijk en haar bewoners, de gemeente en de politiek sluiten daar zoveel mogelijk bij aan. De PvdA werkt daarom ook wijkgericht. We gaan uw wijk in om te horen wat er speelt. Daarop stemmen we ons beleid af. Zo blijven we dichtbij en zorgen we voor concrete, zichtbare resultaten in onze stad.

CDA
Het is goed wonen in de wijk Stadshagen. Maar het blijft nog een wijk in aanbouw. Een wijk die dan ook de nodige kinderziektes kent, zoals bijvoorbeeld de oversteekplaats Belvederelaan/Twistvlietpad. Maar dus ook een wijk die nog de nodige kinderziektes zal opdoen. De jongste is bijvoorbeeld het feit dat de insteek van een gasarme wijk in Breecamp wel duurzaam is, maar financieel niet het beoogde resultaat oplevert. Aan Stadshagen zal dan ook de komende jaren nog veel werk moeten worden verricht. En de grote missie van het CDA voor Stadshagen is het behouden van kwaliteit van leefomgeving en woning. Opdat Stadshagen mag uitgroeien tot de mooiste wijk van Zwolle.

D66
1. D66 vindt dat de wijk moet worden afgebouwd voordat de gemeente verder gaat met uitbreiden. Het gaat dan vooral om Breecamp Oost, Werkeren en Frankhuis. Bebouwing moet van hoogwaardige, groen stedelijke en duurzame kwaliteit zijn. We willen een gezonde mix van sociale huur en vrije sector huur en koop. Als een ontwikkeling in de vrije sector niet lukt, dan wordt er geen extra sociale huur toegevoegd bovenop de huidige plannen. Het afbouwen van Stadshagen heeft ook betrekking op snipperlocaties zoals aan de Belvédèrelaan en tussen de Duiker en de Oude Wetering (nabij het winkelcentrum). Deze locaties willen we snel invulling geven. Niet bebouwde grond moet voor en door bewoners kunnen worden aangewend voor tijdelijk andere bestemmingen zoals voedselproductie.
2. Verbetering van de verkeersveiligheid (zie hierboven).
3. Wij denken dat het cultuurhuis en de Bibliotheek beter benut kunnen worden. Zo kan leegstand worden bestreden door de vele zzp-ers in de wijk de gelegenheid te bieden tegen een bruikleentarief hun klanten en leveranciers in het cultuurhuis te laten ontmoeten. Hier moet de eigenaar-belegger dan natuurlijk wel aan meewerken. Maar dat zal hij vast doen, want dit komt immers ook de verhuurbaarheid ten goede. Verder willen wij met de wijkbewoners in gesprek over hun ideeën voor de inrichting van het plein bij het cultuurhuis.

SP
De SP wil dat Stadshagen een wijk wordt voor alle Zwollenaren. De afgelopen jaren heeft de nadruk wel heel erg gelegen op dure koopwoningen, die nu in crisistijd onverkoopbaar zijn. Daarom is er nu ook nog zoveel braakliggend terrein in de wijk. Wij zien die graag vooral gevuld met betaalbare huurwoningen, waar nu in de stad enorme behoefte aan is. Stadshagen is een van de kinderrijkste wijken van Nederland. Over enkele jaren is het de wijk met de meeste jongeren. We moeten zorgen dat de faciliteiten van de wijk meegroeien met de wijk zelf. Wij zullen doorgaan met onze belangrijkste punten voor de wijk: meer betaalbare huisvesting en oog voor veiligheid in de wijk. Daarnaast is de SP voor de hele stad vooral gericht op het behoud van werkgelegenheid en het in standhouden van het sociaal beleid. De aandacht voor kleine bedrijven en zelfstandigen in de stad is de afgelopen jaren ondergesneeuwd door de continue aandacht om alleen maar grote bedrijven naar Zwolle te krijgen. Dit gaat ten koste van de diversiteit.

ChristenUnie
Het ideale Stadshagen is voor de ChristenUnie een wijk waarin mensen samen-leven en er voor elkaar zijn. Een wijk waar jong en oud samenleven, elkaar ontmoeten en naar elkaar omzien. Een wijk waar gezamenlijk activiteiten worden gedaan, zodat de onderlinge betrokkenheid groeit. Een wijk waar aandacht is voor elkaar zodat er geen eenzaamheid hoeft te zijn. Er zijn al tal van mooie initiatieven. Die moet de gemeente ondersteunen en uitdragen. Op dit moment wordt er niet veel gebouwd in de wijk. Nieuwbouw moet met name plaatsvinden op de kale plekken, zodat het minder rommelig is in de nieuwere gedeelten wordt. Dan komt er vanzelf in de nieuwere wijkdelen meer samenhang.

GroenLinks
GroenLinks wil dat Zwolle een energieneutrale stad en Stadshagen een energieneutrale wijk wordt. De vele platte daken in de wijk lenen zich uitstekend voor zonnepanelen. Met onze ‘open daken’ bieden we mensen de gelegenheid een kijkje te nemen bij wijkgenoten die al zonnepanelen hebben. Een van onze kandidaten uit Stadshagen doet daar ook aan mee: http://zwolle.groenlinks.nl/louiszandbergen U bent van harte welkom! Onze andere kandidaten uit Stadshagen zijn http://zwolle.groenlinks.nl/arjanbroer en http://zwolle.groenlinks.nl/theobrand. U kunt hen bereiken via: info@groenlinkszwolle.nl

Swollwacht
Het ideale Stadshagen voor Swollwacht is het maximaal blijven streven en borgen van het woongenot voor alle inwoners van Stadshagen. Concreet bedoelen wij daarmee, dat alle inwoners zich (verkeers)veilig voelen in hun eigen woonomgeving en dat alle inwoners kunnen genieten van een mooie groene wijk met een divers en goed aanbod van faciliteiten en voorzieningen. De vraag over wat er nu moet veranderen willen wij liever ombuigen naar wat wij nu met prioriteit moeten verbeteren. Swollwacht wil met prioriteit verbeteren; het veiliger maken van fietsoversteekplaatsen en veel meer controle op- en een betere handhaving van- snelheidsovertreders binnen de 30 kilometerzone’s.

Piratenpartij

Stadshagen is een jonge wijk, niet alleen qua bevolking, ook qua sfeer. Voordat de wijk uitstraalt wat oudere Zwolse wijken uitstralen, is vooral tijd nodig. Daar doe je weinig aan, dat gebeurt vanzelf. Als overheid moet je alleen wel leren van het verleden, de gebruikelijke problematiek van een nieuwere wijk tijdig constateren, oplossingen aanpassen aan de wensen van de tijd en deze voorleggen aan de bewoners. Zij zijn degenen die er vervolgens dagelijks mee te maken krijgen, dus die stem moet je uiterst serieus nemen. Met een blik op de toekomst van Stadshagen, wil de Piratenpartij vooral inzetten op de jongeren van de wijk. Als die problematiek snel aangepakt wordt in de vorm van consistent beleid met visie, vormgegeven door bewoners en politiek, voorkom je veel van de problemen van de toekomst. En neem je  de wensen van de jongeren serieus, dan zijn het investeringen die zich op termijn dubbel en dwars terugbetalen.

OPA
Verkeersveiligheid heeft de hoogste prioriteit in Stadshagen! OPA Zwolle gaat zich er volledig voor inzetten dat dit goed komt. Hier heb je een verplichting als gemeente Zwolle om hier alles aan te doen.

Lijst Willem Lucht
Meer saamhorigheid, meer burencontact, dit is nu vaak ver te zoeken, mensen zitten veel thuis achter de pc en doen online veel dingen die ook naar buiten kunnen worden gedaan, wij pleitten voor gerichte voorlichting om ook de ouderen, die vaak moeite hebben met de digitale snelweg, bij te kunnen houden!! Maar het is ook belangrijk om voldoende activiteiten in Uw wijk te ontplooien waarin jongeren ouderen een handje helpen met bv de tuin, boodschappen doen, meegaan naar ziekenhuis bezoek ect ect.