College: fundamenten Geheugentheater blijven liggen

“Wat een aanwinst had moeten zijn voor de wijk werd een met gras overwoekerde mislukking door een kunstenaar met een schuld van € 300.000,- die zijn afspraken nog altijd niet nakomt.” Dat stelt de VVD die hierover vragen stelde aan het College. Het antwoord: “Vooralsnog zal de fundering van het Geheugentheater niet op korte termijn verwijderd worden aangezien dit zou leiden tot ontbinding van de overeenkomst met de kunstenaar en zijn verplichtingen.”

Vragen van de VVD
Het is inmiddels een slepende kwestie aan het worden. Helemaal na de berichtgeving dat de kunstenaar inkomsten zou werven met een andere kunstprojecten buiten Zwolle. Onder andere het ‘Ideeëntheater’ in de polder bij Andijk (Noord-Holland). De VVD fractie heeft daarop twee vragen gesteld aan het College:

Vraag 1:
Hoe verhoudt het bericht dat kunstenaar buiten Zwolle inkomsten verdient en werkzaamheden verricht zich tot het gefaalde kunstproject Geheugentheater Werkeren?

Antwoord College:
De door u aangehaalde projecten (Ideeëntheater en polder bij Andijk) en andere projecten zijn en worden onderzocht voor wat betreft de mogelijkheden voor verhaal van (een deel van) de vordering. Er zijn meerdere (preferente) schuldeisers, waardoor inkomsten niet per definitie zullen leiden tot opbrengsten voor de gemeente. Uiteraard blijven wij ons inspannen om waar mogelijk de vordering op eventuele toekomstige inkomsten van de kunstenaar te verhalen. Dit heeft en houdt onze aandacht.

Vraag 2:
Wat mag de buurt rondom het Geheugentheater verwachten van de ruimtelijke kwaliteit nu het erop lijkt dat de kunstenaar echt zijn afspraken niet meer gaat nakomen?

Antwoord College:
De omgeving rondom het Geheugentheater bestaat uit verschillende delen. Een van de onderdelen is het eiland, waar de Havezathe Werkeren heeft gestaan, opgravingen zijn verricht en de fundering van het kunstwerk geplaatst is. Het eiland en de directe omgeving van het kunstwerk is grotendeels afgerond: er zijn kademuren gebouwd, contouren van de Havezathe zijn aangelegd, er is walbeschoeiing aangebracht, de watergang is gegraven en de brug is geplaatst. De afwerking van de inrichting van de openbare ruimte is gekoppeld aan het kunstwerk. Vooralsnog zal de fundering van het Geheugentheater niet op korte termijn verwijderd worden aangezien dit zou leiden tot ontbinding van de overeenkomst met de kunstenaar en zijn verplichtingen. Wij zullen ons voor de langere termijn echter wel beraden op de mogelijkheden ten aanzien van de inrichting van het gebied, waarbij het uitgangspunt is dat het terrein een acceptabel en veilig beheersniveau uitstraalt. De omgeving buiten de watergang is aangelegd en afgerond. Per 1 januari jongstleden is het aan wijkbeheer overgedragen en wordt het beheerd.