Zwolle stelt Woonvisie 2005-2020 bij

woensdag 6 oktober 2010

Sinds het uitbreken van de kredietcrisis is de woningmarkt gestagneerd. Dit is ook goed zichtbaar in de nieuwbouwwijk Stadshagen. Het woonbeleid van de gemeente vraagt daarom om bijstelling. Burgemeester en wethouders hebben hiertoe een voorstel gedaan aan de gemeenteraad. Het doel is om samen met de raad te komen tot een geactualiseerde woonvisie waarin nieuwe ontwikkelingen nader zijn uitgewerkt.

Hoewel de huidige Woonvisie 2005 – 2020 de leidraad blijft voor ontwikkelingen op het gebied van wonen, zijn er volgens het college zes thema’s die vragen om een hernieuwde focus en die daarom een plek moeten krijgen in de geactualiseerde visie. Deze thema’s heeft het college verwerkt in een discussienota voor de raad.

1. De nieuwbouwopgave van Zwolle
Demografische ontwikkelingen laten zien dat Zwolle, wat inwoners betreft nog steeds groeit. Het is dan ook van belang dat de woningproductie op peil blijft. Ondanks het stijgende inwonersaantal, is de doorstroming op de woningmarkt nihil. Om toch doorstroming te creëren is het daarom nodig om in te zetten op kwaliteit, locatie, gedifferentieerd aanbod en zeggenschap (particulier opdrachtgeverschap).

2. Aandacht voor de sociale voorraad
Op de woningmarkt moet meer gekeken worden naar de vraag van de doelgroep. Het is daarom belangrijk dat er een kernvoorraad beschikbare en betaalbare woningen op de Zwolse woningmarkt te hebben. Dit kunnen zowel huur als koopwoningen zijn. Toch zal, door de druk op de huurmarkt, op korte termijn de nadruk liggen op het realiseren van huurwoningen.

3. Duurzaamheid en energie besparing
Door stijging van de energiekosten, stijgen de woonlasten. Dit komt de betaalbaarheid van woningen niet ten goede. Voor bestaande woningen moet dus zeker de komende jaren worden ingezet op energiebesparing. Voor nieuwbouw woningen ligt de focus op duurzaamheid breder dan alleen op energie.

4. De woonconsument aan zet
Het woningaanbod moet meer aangepast worden aan de vraag. Het blijkt dat voor veel mensen het huidige aanbod niet echt overeen komt met hun wensen. Vergroten van de mogelijkheden voor particulier en collectief opdrachtgeverschap kan hierin een nieuwe impuls geven.

5. Doorgaande herstructurering
Wijkvernieuwing is een continue opgave. Zwolle heeft over een lange tijd van jaren de opgave om de kwaliteit van de bestaande woningen op peil te houden. Het gaat dan niet alleen om de kwaliteit van de woningen maar ook om ruimtelijke kwaliteit, de openbare ruimte, het openbaar groen, duurzaamheid, identiteit en cultuurhistorie.

6. Bijzondere doelgroepen
De gemeente wil een duidelijke impuls geven aan woonservicegebieden. Een woonservicegebied is niet alleen bedoeld voor senioren maar ook voor andere groepen mensen met een beperking die op deze manier zelfstandig in de wijk kunnen wonen.

Nadat de raad de discussienota heeft besproken, zal het college de thema’s concreet uitwerken in beleid. In het eerste kwartaal van 2011 krijgt de raad dan de geactualiseerde woonvisie voorgelegd.

Meer nieuws uit Stadshagen:

Magazine maart 2024

StadshagenNieuws Magazine

Uw advertentie hier?

Profiteer van de interessante doelgroep op deze site. Informeer eens naar de mogelijkheden!

Vrijwilligers

Af en toe vrijblijvend en op vrijwillige basis artikelen schrijven of fotoreportages maken voor deze site? Laat het ons weten!

Tips of suggesties?

Nieuwstips, suggesties, foto's en persberichten ontvangen we graag! Stuur het eenvoudig door aan onze redactie!